Privacyverklaring Aankomend Aanbod

Als websitegebruiker kunt u erop kunnen vertrouwen dat we persoonsgegevens rechtmatig, zorgvuldig en veilig verwerken. NVM-medewerkers en makelaars begrijpen dit en laten zich hierdoor leiden in hun dagelijks werk. Met deze verklaring stellen we u op de hoogte over de gegevensverwerking betreffende Aankomend Aanbod. Mocht u vragen hebben, neem dan gerust contact op via privacyhelpdesk@nvm.nl

Persoonsgegevens zijn alle gegevens over een persoon, dus bijvoorbeeld NAW- gegevens, emailadressen, BSN-nummers en IP-adressen. Voor een uitgebreide versie van onze privacyverklaring klikt u hier

Privacyverklaring Aankomend Aanbod

Voor onze bedrijfsvoering en om u goed van dienst te zijn, hebben wij uw persoonsgegevens nodig. In het geval van Aankomend Aanbod verzamelt de NVM zoekgegevens. Deze zoekgegevens omvatten onder andere uw IP-Adres. Door de zoekgegevens te analyseren en onderzoeken kunnen wij onze diensten verbeteren.

Uw gegevens worden niet gedeeld met organisaties buiten de NVM. Wij zullen dit alleen doen als hier een wettelijke verplichting voor is. Wel zijn er in opdracht van ons partijen die met uw gegevens werken. De NVM blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wij nemen maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Om te waarborgen dat uitbestede verwerkingen naar onze zorgvuldigheids- en veiligheidsmaatstaf plaatsvindt, sluiten wij overeenkomsten met deze organisaties.

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. Ook gebruiken wij uw gegevens niet voor andere doeleinden dan in deze privacyverklaring staat.

Uw rechten

Als betrokkene heeft u op grond van de privacywetgeving een aantal rechten. De NVM vindt het belangrijk om u hierover te informeren. U heeft de volgende rechten:

  • Het recht op dataportabiliteit. Dit is het recht om persoonsgegevens over te dragen;
  • Het recht op vergetelheid. Het recht om ‘vergeten’ te worden;
  • Recht op inzage. Dat is het recht om de persoonsgegevens die van u verwerkt worden in het kader van Aankomend Aanbod in te zien.
  • Recht op rectificatie en aanvulling. Het recht om de persoonsgegevens te wijzigen;
  • Het recht op beperking van de verwerking: Het recht om minder gegevens te laten verwerken;
  • Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten;
  • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

Voor meer informatie over uw rechten onder de AVG verwijzen wij u naar de website van de Autoriteit persoonsgegevens (AP). Hier staat per recht beschreven wat dit recht precies inhoudt, inclusief vragen en antwoorden: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese- privacywetgeving/rechten-van-betrokkenen

Vragen?

Heeft u vragen over het gebruik van uw persoonsgegevens door NVM? Of wilt u hulp bij het uitoefenen van uw rechten? Neem dan contact op met het bovengenoemde mailadres.